Мапа на квалитет на воздух

Инструментот за мерење на РМ10 од мерното место Ректорат е исклучен од системот поради технички проблем. Во моментот кога ќе се отстрани проблемот инструментот ќе биде ставен во работен режим.
Податоците од извршените мерења од автоматската мониторинг станица за квалитет на амбиентен воздух лоцирана во Лазарополе не се прикажуваат на веб страната во реално време поради технички проблеми поврзани со 3G комуникацијата од операторот на мобилни услуги.

Препораки во случај на надминување на прагот на информирање за суспендирани честички со големина до 10 микрометри PM10
(2 последователни дена со среднодневни концентрации над 100 mg/m3)


Информациите се базираат на невалидирани часовни податоци на загадувачка суспстанција со највисока концентрација.

Многу Високо Високо Средно Ниско Многу Ниско Нема Податоци