Мапа на квалитет на воздух

Поради технички проблем со софтверот за комуникација и потреба од редовен сервис и калибрација на одредени мерни инструменти, од 01.06.2018 година нема достапни податоци во реално време од некои автоматски мониторинг станици.

Препораки во случај на надминување на прагот на информирање за суспендирани честички со големина до 10 микрометри PM10
(2 последователни дена со среднодневни концентрации над 100 mg/m3)


Информациите се базираат на невалидирани часовни податоци на загадувачка суспстанција со највисока концентрација.

Многу Високо Високо Средно Ниско Многу Ниско Нема Податоци