Мапа на квалитет на воздух

На ден 18.12.2019 год. ставени се во работен режим 5 нови инструменти за мерење на на РМ10 во автоматските мониторинг станици за квалитет на амбиентен воздух Лисиче, Гостивар, Кичево, Велес 2 и Кавадарци. Истите се набавени со буџетски средства на МЖСПП.
Податоците од извршените мерења од автоматската мониторинг станица за квалитет на амбиентен воздух лоцирана во Лазарополе не се прикажуваат на веб страната во реално време поради технички проблеми поврзани со 3G комуникацијата од операторот на мобилни услуги.

Препораки во случај на надминување на прагот на информирање за суспендирани честички со големина до 10 микрометри PM10
(2 последователни дена со среднодневни концентрации над 100 mg/m3)


Информациите се базираат на невалидирани часовни податоци на загадувачка суспстанција со највисока концентрација.

Многу Високо Високо Средно Ниско Многу Ниско Нема Податоци