Мапа на квалитет на воздух

Концентрациите на PM10 прикажани на мапата и графиците се часовни концентрации во реално време. Тие концентрации не може да се споредуваат со пропишаната средно дневна гранична вредност од 50 µg/m3!


Информациите се темелат на невалидирани часовни вредности на загадувачка супстанција со највисока концентрација

Многу Високо Високо Средно Ниско Многу Ниско Нема Податоци