Мапа на квалитет на воздух

Заради преселба на Министерството за животна средина и просторно планирање во нов објект, се очекува податоците од Државниот мониторинг за квалитет на воздухот да не бидат достапни најдоцна до 01.09.2018 година.

Препораки во случај на надминување на прагот на информирање за суспендирани честички со големина до 10 микрометри PM10
(2 последователни дена со среднодневни концентрации над 100 mg/m3)

Многу Високо Високо Средно Ниско Многу Ниско Нема Податоци