Мапа на квалитет на воздух

Почитувани корисници, заради замена на дел од инструментите со нови во автоматските мониторинг станици дел од истите ќе бидат вон функција.


Информациите се базираат на невалидирани часовни податоци на загадувачка суспстанција со највисока концентрација.

Многу Високо Високо Средно Ниско Многу Ниско Нема Податоци