Мапа на квалитет на воздух

Поради инсталација и тестирање на нова опрема за следење на квалитетот на амбиентен воздух во мониторинг станицата Битола 1 податоците од мерењата нема да бидат јавно достапни во наредниот период.
Податоците од извршените мерења од автоматската мониторинг станица за квалитет на амбиентен воздух лоцирана во Лазарополе не се прикажуваат на веб страната во реално време поради технички проблеми поврзани со 3G комуникацијата од операторот на мобилни услуги.

Препораки во случај на надминување на прагот на информирање за суспендирани честички со големина до 10 микрометри PM10
(2 последователни дена со среднодневни концентрации над 100 mg/m3)


Информациите се базираат на невалидирани часовни податоци на загадувачка суспстанција со највисока концентрација.

Многу Високо Високо Средно Ниско Многу Ниско Нема Податоци