Мапа на квалитет на воздух

Инструментот за РМ10 од мерното место Гази Баба се сервисира и калибрира. Инструментот за РМ2.5 од мерното место Карпош се сервисира и калибрира. Инструментот за РМ10 од мерното место Велес 2 е во тест период.

Препораки во случај на надминување на прагот на информирање за суспендирани честички со големина до 10 микрометри PM10
(2 последователни дена со среднодневни концентрации над 100 mg/m3)


Информациите се базираат на невалидирани часовни податоци на загадувачка суспстанција со највисока концентрација.

Многу Високо Високо Средно Ниско Многу Ниско Нема Податоци