Мапа на квалитет на воздух

Поради инсталација на нова мерна опрема во Автоматската мониторинг станица за квалитет на амбиентен воздух Гази Баба, нејзино прилагодување и понатамошно тестирање ќе има прекин со објавување на податоците од извршените мерења во реално време.

Препораки во случај на надминување на прагот на информирање за суспендирани честички со големина до 10 микрометри PM10
(2 последователни дена со среднодневни концентрации над 100 mg/m3)


Информациите се базираат на невалидирани часовни податоци на загадувачка суспстанција со највисока концентрација.

Многу Високо Високо Средно Ниско Многу Ниско Нема Податоци