Мапа на квалитет на воздух

Прагот на алармирање за суспендирани честички со големина до 10 микрометри PM10 (2 последователни дена со среднодневни концентрации над 200 µg/m3) е надминат во Скопје на мерните места Лисиче и Ректорат. МЕРКИ

Препораки во случај на надминување на прагот на информирање за суспендирани честички со големина до 10 микрометри PM10
(2 последователни дена со среднодневни концентрации над 100 mg/m3)


Информациите се базираат на невалидирани часовни податоци на загадувачка суспстанција со највисока концентрација.

Многу Високо Високо Средно Ниско Многу Ниско Нема Податоци