Мапа на квалитет на воздух

Поради технички проблем со софтверот за комуникација, нема достапни податоци во реално време од мониторинг станиците во Карпош и Гостивар.

Препораки во случај на надминување на прагот на информирање за суспендирани честички со големина до 10 микрометри PM10
(2 последователни дена со среднодневни концентрации над 100 mg/m3)


Информациите се базираат на невалидирани часовни податоци на загадувачка суспстанција со највисока концентрација.

Многу Високо Високо Средно Ниско Многу Ниско Нема Податоци