Азотни оксиди NOx

Главен извор на NO се издувните пареи од моторите на автомобилите. Главната улога на NO како загадувачка супстанција е во неговото учество во разни реакции кои произведуваат неколку други загадувачки супстанции.

NO2 е кафеаво-црвеникав, може да се види во загадениот воздух во поголемите урбани центри, и е високо реактивен гас кој се формира со оксидирање на азот моноксидот (NO). Високите концентрации на оваа загадувачка супстанција имаат остар мирис, додека ниските концентрации имаат мирис сличен на водородот. NO2 се создава во текот на процесот на согорување, и при светлина, со фотохемиска реакција, NO се претвора во NO2.

Азотните оксиди и нивните продукти се јавуваат како резултат на природни влијанија или човечки активности. Природните извори на NOx се молњите, како и биолошките и абиолошките процеси во почвата. Најголемите антропогени извори на NO2 се процесите на согорување при високи температури (како оние што се случуваат во автомобилите), согорување на јаглен, нафта и дизел, домашните ложишта и согорувањето на отпад.

Високи нивоа на азотните оксиди може да имаат негативен ефект врз вегетацијата како оштетување на листовите и намалено растење. Таложење на загадувачите добиени од емисија на азотните оксиди предизвикуваат ацидификација и/или еутрофикација што доведува до губење на биодивезитетот дури и на места кој што се далеку од оригиналната емисија. Од друга страна пак азотните оксиди предизвикуваат еутрофикација односно нарушување на функциите на екосистемите, ацидификација на површинските и подземните води.

NO2 - mk