Сулфур диоксид SO2

Дневни надминувања на SO2

Подолу се дадени последните датуми со надминувања на 24 часовните (125 µg/m3) за SO2 ,концентрацијата при надминувањето и вкупниот број на надминувања на секое мерно место во тековната година. Дознајте повеќе за граничните вредности

Подолу се дадени последните датуми на надминувања на часовните гранични вредности (350 µg/m3) за SO2, концентрацијата при надминувањето и вкупниот број на надминувања на секое мерно место во тековната година. Дознајте повеќе за граничните вредности

Сите податоци се прелиминарни и се подложни на промена.