Озон O3

8 часовни надминувања на O3

Подолу се дадени последните датуми со надминувања на 8 часовната гранична вредност (120 µg/m3) и часовниот праг на информирање (180 µg/m3) за O3, концентрацијата при надминувањето, и вкупниот број на надминувања на секое мерно место во тековната година. Дознајте повеќе за граничните вредности

Надминувања на часовни вредности на O3

Подолу се дадени последните датуми на надминувањата на часовната гранична вредност на O3(180 µg/m3), концентрацијата за време на надминувањето и вкупниот број на надминувања во тековната година на секоја локација. Дознајте повеќе за граничните вредности

Сите податоци се прелиминарни и се подложни на промена.