2017

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 07.02.2017 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) Ве информираме дека истиот е надминат на мерните места Куманово, Миладиновци, Лисиче, Гази Баба, Карпош и Ректорат.

28.01.2017 29.01.2017 30.01.2017 31.01.2017 01.02.2017 02.02.2017 03.02.2017 04.02.2017 05.02.2017 06.02.2017
Куманово 274.1 302.4 285.7 166.5 154.2 158.7 161.1 355.4 298 117.3
Миладиновци 269.4 314.5 369.2 108.7 110.9 119.2 111.5 178.8 243.1 104.2
Лисиче 312.1 431.6 431.9 188.8 268 211.9 271.2 453.4 495.3 316.9
Гази Баба 260.7 439.4 413.5 167.9 196.3 192.7 224.3 499 471.9 339.8
Карпош 267.9 407.2 273.3 123.7 157.6 184.1 262.6 405.6 471.5 206
Ректорат 264.2 417.8 375 190.2 230.3 211.2 262.9 519.2 533.8 310.3

*концентрациите се изразени во mg/m3

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 06.02.2017 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) Ве информираме дека истиот е надминат на мерните места Куманово, Миладиновци, Лисиче, Гази Баба, Карпош, Битола 1 и Ректорат.

27.01.2017 28.01.2017 29.01.2017 30.01.2017 31.01.2017 01.02.2017 02.02.2017 03.02.2017 04.02.2017 05.02.2017
Куманово 128.4 274.1 302.4 285.7 166.5 154.2 158.7 161.1 355.4 298
Миладиновци 129.7 269.4 314.5 369.2 108.7 110.9 119.2 111.5 178.8 243.1
Лисиче 151.1 312.1 431.6 431.9 188.8 268 211.9 271.2 453.4 495.3
Гази Баба 146.7 260.7 439.4 413.5 167.9 196.3 192.7 224.3 499 471.9
Карпош 137.9 267.9 407.2 273.3 123.7 157.6 184.1 262.6 405.6 471.5
Битола 1 109.5 262.9 440.4 319.2 187.2 110.9 172.7 418.3 182.3 105.8
Ректорат 139.3 264.2 417.8 375 190.2 230.3 211.2 262.9 519.2 533.8

*концентрациите се изразени во mg/m3