Дневен извештај

Дневен извештај

Според податоците од извршените континуирани мерења на квалитетот на амбиентниот воздух од Државниот Автоматски Мониторинг систем за квалитет на амбиентен воздух (ДАМСКАВ) кои пристигнуваат во Македонскиот информативен центар за животна средина при МЖСПП, за ден 20.08.2018 година, утврдена e следната состојба:

  • Податоците за среднодневните концентрации на СУЛФУР ДИОКСИД се во рамките на граничната вредност на сите мерни места во државата.
  • Податоците за часовните концентрации на АЗОТ ДИОКСИД се во рамките на граничната вредност на сите мерни места во државата.
  • Податоците за среднодневните концентрации на СУСПЕНДИРАНИ ЧЕСТИЧКИ СО ДИМЕНЗИЈА ДО 10 МИКРОМЕТРИ се над рамките на граничната вредност на мерното место Гостивар. Среднодневната концентрација од ова мерно место е дадена во Табела број 1.
  • Максималната дневна осумчасовна средна концентрација на ЈАГЛЕРОД МОНОКСИД е во рамките на граничната вредност на сите мерни места во државата.
  • Максималната дневна осумчасовна средна концентрација на ОЗОНе над рамките на граничната вредност на мерното место Струмица. Максималната дневна осумчасовна средна концентрација од ова мерно место е дадена во Табела број 2.

 

Табела бр. 1 Надминувања на среднодневната гранична вредност за PM10 [50 µg/m3] за ден 20.08.2018 година

        АМС

Датум

Гостивар

[µg/m3]

20.08.2018 66.98

 

Табела бр. 2 Надминувања на максималната дневна осумчасовна средна гранична вредност за О3 [120 µg/m3] за ден 20.08.2018 година

        АМС

Датум

Струмица

[µg/m3]

20.08.2018 133.3