Дневен извештај

Дневен извештај

Според податоците од извршените континуирани мерења на квалитетот на амбиентниот воздух од Државниот Автоматски Мониторинг систем за квалитет на амбиентен воздух (ДАМСКАВ) кои пристигнуваат во Македонскиот информативен центар за животна средина при МЖСПП, за ден 12.06.2018 година, утврдена e следната состојба:

  • Податоците за среднодневните концентрации на СУЛФУР ДИОКСИД се во рамките на граничната вредност на сите мерни места во државата.
  • Податоците за часовните концентрации на АЗОТ ДИОКСИД се во рамките на граничната вредност на сите мерни места во државата.
  • Податоците за среднодневните концентрации на СУСПЕНДИРАНИ ЧЕСТИЧКИ СО ДИМЕНЗИЈА ДО 10 МИКРОМЕТРИ се над рамките на граничната вредност на мерните места Гостивар и Ректорат. Среднодневната концентрација од овие мерни места е дадена во Табела број 1.
  • Максималната дневна осумчасовна средна концентрација на ЈАГЛЕРОД МОНОКСИД е во рамките на граничната вредност на сите мерни места во државата.
  • Максималната дневна осумчасовна средна концентрација на ОЗОН е над рамките на граничната вредност на мерното место во Струмица. Максималната дневна осумчасовна средна концентрација од ова мерно место е дадена во Табела број 2.

 

Табела бр. 1 Надминувања на среднодневната гранична вредност за РМ10 [50 µg/m3] за ден 12.06.2018  година

АМС

Датум

Гостивар

[µg/m3]

Ректорат

[µg/m3]

12.06.2018 56.74 75.19

 

Табела бр. 2 Надминувања на максималната дневна осумчасовна средна гранична вредност за О3 [120 µg/m3] за ден 12.06.2018  година

АМС

Датум

Струмица

[µg/m3]

12.06.2018 131.8