Дневен извештај

Дневен извештај

Според податоците од извршените континуирани мерења на квалитетот на амбиентниот воздух од Државниот Автоматски Мониторинг систем за квалитет на амбиентен воздух (ДАМСКАВ) кои пристигнуваат во Македонскиот информативен центар за животна средина при МЖСПП, за ден 16.11.2017 година, утврдена e следната состојба:

  • Податоците за среднодневните концентрации на СУЛФУР ДИОКСИД се во рамките на граничната вредност на сите мерни места во државата.
  • Податоците за часовните концентрации на АЗОТ ДИОКСИД се во рамките на граничната вредност на сите мерни места во државата.
  • Податоците за среднодневните концентрации на СУСПЕНДИРАНИ ЧЕСТИЧКИ СО ДИМЕНЗИЈА ДО 10 МИКРОМЕТРИ се над рамките на граничната вредност на мерните места Кичево, Лисиче, и Ректорат. Среднодневната концентрација од овие мерни места е дадена во Табела број 1.
  • Максималната дневна осумчасовна средна концентрација на ЈАГЛЕРОД МОНОКСИД е во рамките на граничната вредност на сите мерни места во државата.
  • Максималната дневна осумчасовна средна концентрација на ОЗОН е во рамките на граничната вредност на сите мерни места во државата.

Прагот на информирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 50 µg/m3 во текот на пет последователни денови) е надминат на мерното место Кичево.

Табела бр. 1 Надминувања на среднодневната гранична вредност за PM10 [50 µg/m3] за ден 16.11.2017 година

     АМС

Датум

Кичево

[µg/m3]

Лисиче

[µg/m3]

Ректорат

[µg/m3]

16.11.2017 50.45 54.17 61.63