Дневен извештај

Дневен извештај

Според податоците од извршените континуирани мерења на квалитетот на амбиентниот воздух од Државниот Автоматски Мониторинг систем за квалитет на амбиентен воздух (ДАМСКАВ) кои пристигнуваат во Македонскиот информативен центар за животна средина при МЖСПП, за ден 24.04.2018, утврдена e следната состојба:

  • Податоците за среднодневните концентрации на СУЛФУР ДИОКСИД се во рамките на граничната вредност на сите мерни места во државата.
  • Податоците за часовните концентрации на АЗОТ ДИОКСИД се во рамките на граничната вредност на сите мерни места во државата.
  • Податоците за среднодневните концентрации на СУСПЕНДИРАНИ ЧЕСТИЧКИ СО ДИМЕНЗИЈА ДО 10 МИКРОМЕТРИ се над рамките на граничната вредност на мерните места во Ректорат, Тетово и Велес 2. Среднодневната концентрација од овие мерни мести се дадени во Табела број 1.
  • Максималната дневна осумчасовна средна концентрација на ЈАГЛЕРОД МОНОКСИД е во рамките на граничната вредност на сите мерни места во државата.
  • Максималната дневна осумчасовна средна концентрација на ОЗОН е над рамките на граничната вредност на мерните места во Лазарополе и Кавадарци. Максималните дневни осумчасовни средни концентрации од овие мерни места е дадена во Табела број 2.

Табела бр. 1 Надминувања на среднодневната гранична вредност за PM10 [50 µg/m3] за ден 24.04.2018  година

     АМС

Датум

Ректорат

[µg/m3]

Тетово

[µg/m3]

Велес 2

[µg/m3]

24.04.2018 57.62 52.11 53.50

Табела бр. 2 Надминувања на максималната дневна осумчасовна средна гранична вредност за О3 [120 µg/m3] за ден 24.04.2018  година

АМС

Датум

Лазарополе

[µg/m3]

Кавадарци

[µg/m3]

24.04.2018 156 126.4