Дневен извештај

Дневен извештај

Според податоците од извршените континуирани мерења на квалитетот на амбиентниот воздух од Државниот Автоматски Мониторинг систем за квалитет на амбиентен воздух (ДАМСКАВ) кои пристигнуваат во Македонскиот информативен центар за животна средина при МЖСПП, за ден 19.02.2019 година, утврдена e следната состојба:

  • Податоците за среднодневните концентрации на СУЛФУР ДИОКСИД се во рамките на граничната вредност на сите мерни места во државата.
  • Податоците за часовните концентрации на АЗОТ ДИОКСИД се во рамките на граничната вредност на сите мерни места во државата.
  • Податоците за среднодневните концентрации на СУСПЕНДИРАНИ ЧЕСТИЧКИ СО ДИМЕНЗИЈА ДО 10 МИКРОМЕТРИ се над рамките на граничната вредност на мерните места Кичево, Кочани, Куманово, Миладиновци, Гостивар, Бутел, Центар, Карпош, Струмица, Битола 1, Битола 2, Тетово, Ректорат и Кавадарци. Среднодневната концентрација од овие мерни места е дадена во Табела број 1.
  • Максималната дневна осумчасовна средна концентрација на ЈАГЛЕРОД МОНОКСИД е во рамките на граничната вредност на сите мерни места во државата.
  • Максималната дневна осумчасовна средна концентрација на ОЗОН е во рамките на граничната вредност на сите мерни места во државата.

Прагот на информирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 µg/m3 во текот на два последователни денови) е надминат во Скопје на мерните места Центар, Карпош, Ректорат и Бутел, Куманово, Миладиновци, Битола 1 и Кавадарци.

Табела бр. 1 Надминувања на среднодневната гранична вредност за РМ10 [50 µg/m3] за ден 19.02.2019 година

АМС

Датум

Кичево

[µg/m3]

Кочани

[µg/m3]

Куманово

[µg/m3]

Миладиновци

[µg/m3]

Гостивар

[µg/m3]

Бутел

[µg/m3]

Центар

[µg/m3]

Карпош

[µg/m3]

Струмица

[µg/m3]

Битола 1

[µg/m3]

Битола 2

[µg/m3]

Тетово

[µg/m3]

Ректорат

[µg/m3]

Кавадарци

[µg/m3]

19.02.2019 66.44 62.31 143.18 137.83 73.63 119.47 102.58 126.21 88.70 100.28 72.66 85.52 141.56 142.55