Дневен извештај

Дневен извештај

Според податоците од извршените континуирани мерења на квалитетот на амбиентниот воздух од Државниот Автоматски Мониторинг систем за квалитет на амбиентен воздух (ДАМСКАВ) кои пристигнуваат во Македонскиот информативен центар за животна средина при МЖСПП, за ден 19.09.2017 година, утврдена e следната состојба:

  • Податоците за среднодневните концентрации на СУЛФУР ДИОКСИД се во рамките на граничната вредност на сите мерни места во државата.
  • Податоците за часовните концентрации на АЗОТ ДИОКСИД се во рамките на граничната вредност на сите мерни места во државата.
  • Податоците за среднодневните концентрации на СУСПЕНДИРАНИ ЧЕСТИЧКИ СО ДИМЕНЗИЈА ДО 10 МИКРОМЕТРИ се над рамките на граничната вредност на мерните места Гази Баба и Велес 2. Среднодневната концентрација од овие мерни места е дадена во Табела број 1.
  • Максималната дневна осумчасовна средна концентрација на ЈАГЛЕРОД МОНОКСИД е во рамките на граничната вредност на сите мерни места во државата.
  • Максималната дневна осумчасовна средна концентрација на ОЗОН е над рамките на граничната вредност на мерните места Центар и Лазарополе. Максималната дневна осумчасовна средна концентрација од овие мерни места е дадена во Табела број 2.

 

Табела бр. 1 Надминувања на максималната дневна осумчасовна средна гранична вредност за PM10 [50 µg/m3] за ден 19.09.2017 година
     АМС

Датум

Гази Баба

[µg/m3]

Велес 2

[µg/m3]

18.09.2017 51.85 50.07

 

Табела бр. 2 Надминувања на максималната дневна осумчасовна средна гранична вредност за О3 [120 µg/m3] за ден 19.09.2017 година

     АМС

Датум

Центар

[µg/m3]

Лазарополе

[µg/m3]

19.09.2017 127.7 138.4