Плански документи

ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ

Национални планови

План и програма за намалување на аерозагадувањето во Република Македонија – Влада на РМ

Национален план за заштита на амбиентен воздух

Национална програма за редукција на емисии

Локални планови

План за подобрување на квалитетот на воздухот во агломерација Скопски регион План за подобрување на квалитетот на воздухот во Општина Тетово Пилот програма за подобрување на квалитетот на воздухот во Битола