Други извештаи

Извештај од кампањата за мерење на тешки метали и полициклични ароматични јаглеводороди во Скопје 2015-2016 

Компаративна анализа за акциза на мазут и петрол кокс

Преглед на доказите за здравствените аспекти на загадувањето на воздухот

Извештај за квалитет на воздухот во Европа 2016

Извештај за квалитет на воздухот во Европа 2015

Извештај за квалитет на воздухот во Европа 2014

Извештај за квалитет на воздухот во Европа 2013

Извештај за квалитет на воздухот во Европа 2012

Извештај за квалитет на воздухот во Европа 2011

2013: Година на воздухот

Преглед на ЕУ политиката за воздух