Други извештаи

Други извештаи

Извештаи/анализи за квалитетот на воздухот во РМ

Извештај од кампањата за мерење на тешки метали и полициклични ароматични јаглеводороди во Скопје 2015-2016

Компаративна анализа за акциза на мазут и петрол кокс

Преглед на доказите за здравствените аспекти на загадувањето на воздухот

 

Годишни извештаи за квалитетот на воздухот во Европа


2016

2015

2014

2013

2012

2011

 

Е-Публикации


2013: Година на воздухот

Преглед на ЕУ политиката за воздух