Линкови

Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Македонија

Квалитет на водух во Европа во моментот

Управа за хидрометеоролошки работи на Република Македонија

Институт за јавно здравје на Република Македонија

Центар за управување со кризи

Министерство за внатрешни работи – Сообраќај

Европска агенција за животна средина

Министерство за економија – Сектор енергетика

Град Скопје – Сектор за животната средина и природата

Министерство за локална самоуправа

Министерство за здравство

Институт за стандардизација на Република Македонија – Квалитет на воздух и вода