Извештаи за инвентари на емисии

Информативен извештај за инвентарот-2004

Информативен извештај за инвентарот-2008

Информативен извештај за инвентарот-2010-eng