Надминувања до: 19-01-2018 00:00
Станица Последно надминување Концентрација (mg/m3) Вкупен број Дозволен број
Центар - - 0 -
Карпош - - 0 -
Лисиче 2018-01-09 13.5 5 -
Гази Баба - - 0 -
Ректорат - - 0 -
Миладиновци - - 0 -
Мршевци - - 0 -
Битола 1 - - 0 -
Битола 2 2018-01-01 15.7 1 -
Кичево - - 0 -
Лазарополе - - 0 -
Велес 1 - - 0 -
Велес 2 - - 0 -
Кочани - - 0 -
Кавадарци - - 0 -
Куманово 2018-01-08 10.8 2 -