Надминувања до: 24-05-2019 00:00
Станица Последно надминување Концентрација (mg/m3) Вкупен број Дозволен број
Центар - - 0 -
Карпош - - 0 -
Лисиче 2019-01-31 11.6 6 -
Гази Баба - - 0 -
Ректорат - - 0 -
Миладиновци - - 0 -
Битола 1 2019-01-24 11.0 1 -
Битола 2 2019-01-25 15.9 8 -
Кичево 2019-01-18 10.6 1 -
Лазарополе 2019-01-20 10.2 3 -
Тетово 2019-01-29 11.2 1 -
Струмица 2019-01-20 12.8 4 -
Велес 2 - - 0 -
Кочани - - 0 -
Кавадарци - - 0 -
Куманово 2019-03-01 10.8 10 -