Надминувања до: 19-10-2018 06:00
Станица Последно надминување Концентрација (µg/m3) Вкупен број Дозволен број
Центар - - 0 18
Карпош - - 0 18
Лисиче - - 0 18
Гази Баба - - 0 18
Ректорат - - 0 18
Миладиновци - - 0 18
Мобилна Станица-Бутел - - 0 18
Битола 1 - - 0 18
Битола 2 - - 0 18
Кичево - - 0 18
Лазарополе - - 0 18
Тетово - - 0 18
Гостивар - - 0 18
Струмица - - 0 18
Велес 2 - - 0 18
Кочани - - 0 18
Кавадарци - - 0 18
Куманово - - 0 18