Надминувања до: 23-08-2019 00:00
Станица Последно надминување Концентрација (µg/m3) Вкупен број Дозволен број
Центар - - 0 25
Карпош - - 0 25
Лисиче 2019-08-11 123.2 27 25
Ректорат - - 0 25
Миладиновци 2019-08-21 128.3 32 25
Мобилна Станица-Ѓорче Петров - - 0 25
Битола 1 2019-07-04 121.0 2 25
Битола 2 2019-07-04 120.5 1 25
Кичево 2019-08-21 127.1 27 25
Лазарополе 2019-08-20 131.8 82 25
Тетово - - 0 25
Гостивар 2019-08-21 120.6 12 25
Струмица 2019-08-21 138.8 43 25
Велес 2 - - 0 25
Кочани 2019-08-14 129.1 4 25
Кавадарци 2019-08-18 125.3 43 25
Куманово - - 0 25