Новости

(10.12.2021) Информација за намалување на Праг на алармирање на РМ10

Во согласност со Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели (Службен весник на Република Македонија бр. 183 од 14.12.2017 година) во која е дефиниран прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри, Ве информираме дека од 14 декември 2021 година, прагот на алармирање на РМ10 се намалува од 163 μg/m3 и истиот изнесува 150 μg/m3 среднодневна концентрација во текот на 2 последователни дена и добиена прогноза за стабилна временска состојба во наредниот период. Воедно во согласност со Уредбата маргината на толеранција достигнува 0%, односно прагот на алармирање од 150 μg/m3 понатаму нема да се менува.


(11.12.2020) Информација за намалување на Праг на алармирање на РМ10

Во согласност со Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели (Службен весник на Република Македонија бр. 183 од 14.12.2017 година) во која е дефиниран прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри, Ве информираме дека од 14 декември 2020 година, прагот на алармирање на РМ10 се намалува од 175 μg/m3 и истиот изнесува 163 μg/m3 среднодневна концентрација во текот на 2 последователни дена и добиена прогноза за стабилна временска состојба во наредниот период.


(15.10.2020) Пуштена во употреба новата мерна станица за квалитет на воздухот во Општина Гевгелија

Денес во Општина Гевгелија, Министерот за животна средина и просторно планирање, Насер Нуредини, Амбасадорот на Европската Унија, Давид Гир, Градоначалникот на Општина Гевгелија, Сашо Поцков и Министерот на локална самоуправа Горан Милевски, ја пуштија во употреба новата мерна станица за мерење на квалитетот на воздухот на територијата на Општина Гевгелија, која е дел од националната мрежа за автоматски мониторинг на квалитетот на воздухот во РСМ.

Мониторинг станицата е набавена преку проектот „Развој и имплементација на здравствен индекс за загадување на воздухот“ финансиран од програмата ИПА2 – Прекугранична соработка помеѓу Република Северна Македонија и Грција за период 2014-2020 година. Покрај Министерството, како партнери во Проектот и директно одговорни во имплементација на одредени проектни активности се вклучени и Центар за климатски промени од Гевгелија и три институции од Република Грција (Центар за животна средина на Западна Македонија, Општина Лерин и Европската регионална мрежа за соработка).

Оваа мониторинг станица за мерење на квалитетот на воздухот е поставена во непосредна близина на детската градинка “Детска Радост” – клон “Сончогледи” на улицата Ристо Јанев во Гевгелија.

Освен оваа станица, со овој проект се изврши набавка на нови инструменти за мерната станица Битола 1, со што се изврши комплетна обнова со сите мерни инструменти вклучувајќи и инструмент за мерење на ПМ2.5 што до сега не беше возможно.

Мерењата на квалитетот на воздухот во градот Гевгелија ќе овозможат подготовка на оценка на квалитет на воздухот во овој град и преземање на мерки за подобрување на квалитетот на воздухот.


(14.02.2020) Се сервисира мерниот инструмент за ПМ 10 честички во мобилната мерна станица во Ѓорче Петров

Министерството за животна средина и просторно планирање информира дека мобилната мерна станица поставена во општина Ѓорче Петров е во функција, односно се мерат загадувачките супстанци SO2, NO-NOx-NO2, CO и О3. Единствено, поради технички проблем, на 23.12.2019 година е исклучен инструментот за симултано мерење на РМ10 и РМ2.5 и од тогаш не е во функција.

Моментално, во тек е процедура за објавување на тендер за набавка на резервни делови, меѓу кои и неопходниот дел за посочениот инструмент. Со набавка на резервните делови, инструментот ќе се сервисира и калибрира, а потоа ќе биде вклучен во системот, а податоците од мерењата од овој инструмент ќе бидат јавно достапни на веб страницата за квалитет на воздухот http://air.moepp.gov.mk


(18.12.2019) Пуштени во употреба на нови 5 инструменти за PМ10

Денес 18.12.2019 ставени се во работен режим 5 нови инструменти за мерење на на РМ10 во автоматските мониторинг станици за квалитет на амбиентен воздух Лисиче, Гостивар, Кичево, Велес 2 и Кавадарци. Истите се набавени со буџетски средства на МЖСПП.


(18.12.2019) Состојба со инструментот за симултано мерење на РМ10 и PM2.5 од Куманово

Инструментот за симултано мерење на РМ10 и PM2.5 од Куманово е исклучен од системот поради технички проблем. Во моментот кога ќе се отстрани проблемот инструментот ќе биде ставен во работен режим.


(11.12.2019) Информација за намалување на Праг на алармирање на PM10

Во согласност со Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели (Службен весник на Република Македонија бр. 183 од 14.12.2017 година) во која е дефиниран прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри, Ве информираме дека од 14 декември 2019 година, прагот на алармирање на РМ10 се намалува од 188 μg/m3 и истиот изнесува 175 μg/m3 среднодневна концентрација во текот на 2 последователни дена и добиена прогноза за стабилна временска состојба во наредниот период.


(07.11.2019) Нацрт информација за тренд на концентрацијата на PM10 за период 2005-2018 година и мапа на поголеми индустриски објекти во непосредна близина на мониторинг станиците

Во оваа информација е прикажан трендот на просечната годишна концентрација на PM10 за период 2005-2018 година во споредба со годишната гранична вредност надминува годишната гранична вредност која изнесува 40 μg/m3 и бројот на денови со надмината среднодневна гранична вредност (50 μg/m3) за сите градови во кој се врши мониторинг на квалитетот на воздухот со Државен автоматски мониторинг систем за квалитет на воздух.

Дополнително, врз основа на податоците со кој располага Сектор за индустриско загадување и управување со ризик, на мапа се претставени А и Б ИСКЗ инсталациите за оние градови кои се дел од Државен автоматски мониторинг систем за квалитет на воздух.


(04.07.2019) Мобилната станица од Општина Бутел преместена во Општина Ѓорче Петров

Во текот на месец Јуни 2019 година е извршена дислокацијата на мобилната автоматска мониторинг станица за мерење на квалитет на воздух. Согласно планот за распределување на станицата во општини каде што нема фиксни автоматски мониторинг станици истата е поставена во Општина Ѓорче Петров во дворот на СУГС „Кочо Рацин” каде што во период од една година треба да го мери квалитетот на воздухот во Општината.


(21.02.2019) Втор состанок на управен одбор- TRAP

На 21 Феврураи 2019 во Гевгелија се одржа вториот состанок на управниот одбор на проектот “Развивање и имплементација на здравствен индекс за загадување на воздухот во прекуграничниот период”. Состанокот беше организиран од страна на 5тиот партнер на проектот, Министерство за животна средина и проесторно планирање. На овој состанок учествуваа претставници на сите 5 партнери кои го сочинуваат овој проект, исто така на состанокот беа присутни и претставници од општина Гевгелија. На состанокот беше презентиран напредокот на секој партнер одделно, исто така беа дефинирани и актовностите и плановите кои треба да се реализираат во иднина.


(10.12.2018) Информација за намалување на Праг на алармирање на PM10

Во согласност со Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели (Службен весник на Република Македонија бр. 183 од 14.12.2017 година) во која е дефиниран прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри, Ве информираме дека од 14 декември 2018 година, прагот на алармирање на РМ10 се намалува од 200 μg/m3 и истиот изнесува 188 μg/m3 среднодневна концентрација во текот на 2 последователни дена и е добиена прогноза за стабилна временска состојба во наредниот период.


(15.11.2018) Програма за намалување на аерозагадувањето во Република Македонија

Заменик министерот за животна средина и просторно планирање, Јани Макрадули, денеска на прес-конференција ги презентираше планот и програмата за намалување на аерозагадувањето во Република Македонија, чијашто имплементација станува стратешки приоритет на Владата за 2019-та година.


(04.10.2018) Европски ден на соработка

Министерството за животна средина и просторно планирање заедно со Центарот за Климатски промени Гевгелија организираа активност на отворено по повод празнувањето на европскиот ден за соработка. 35 ученици од 5 одделение беа едуцирани надвор од училишните клупи во врска со квалитетот на воздухот, загадувањето на воздухот и како да се направи за да се намали загадувањето на истиот. Учениците посетија една од 18 мерни станици во државава каде што претставници на Министерството за животна средина и просторно планирање им го покажаа начинот на кој се вршат мерењата на квалитетот на воздухот, кои загадувачки супстанции се мерат во таа станица и каде овие податоци се прикажани. Учениците покажаа голем интерес во областан на квалитетот на воздухот со прашување на голем број прашања и решенија како да се намали загадувањето. Овој настан беше заокружен и со групна фотографија на сите учесници на оваа активност која ќе биде прикажана на главниот настан кој ќе се одржи во Дојран на 12 октомври 2018 година.


(18.09.2018) Почетниот состанок на проектот “Развој и имплементација на здравствениот индекс за прекугранично загадување на воздухот”

Почетниот состанок на проектот “Развој и имплементација на здравствениот индекс за прекугранично загадување на воздухот” беше организиран на 18 септември 2018 година во Лерин Грција, каде што претставници од Центарот за животна средина за западна Македонија како Водечки Корисник, Градот Лерин, Регионална Европска рамка за соработка, Центар за климатски промени и Министерството за животна средина и просторно планирање како корисници, зедоа активно учество на настанот.


(03.08.2018) Официјален старт на проектот “Развој и имплементација на здравствениот индекс за прекугранично загадување на воздухот”

Денес официјално започна проектот за меѓугранична соработка (CBC) “Развој и имплементација на здравствениот индекс за прекугранично загадување на воздухот” – Прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и Грција за период 2014-2020 година. Министерството за животна средина и просторно планирање е вклучено во спроведувањето на овој проект како институција од земја корисник. Главните цели на овој проект се:

  • Проценка на влијанието на квалитетот на воздухот во прекуграничниот регион
  • Воспоставување на механизам за мониторинг на квалитет на амбиентен воздух
  • Проценка на влијанието врз здравјето на луѓето и развој на здравствен индекс
  • Прекугранична соработка

(16.07.2018) Доставен Националниот инвентар за емисии на загадувачки супстанци во воздухот и Информативниот извештај за инвентарот до UNECE/EEA

Министерството за животна средина и просторно планирање согласно член 27-г од Законот за квалитет на амбиентен воздух и барањата на Конвенцијата за прекуграничен пренос на аерозагадувањето (CLRTAP) ги испрати инвентарот за емисии на загадувачките супстанци за 2016 година и рекалкулациите на емисиите за период 1990-2015 година и Информативниот извештај за инвентарот до Секретаријтот на Обединетите нациии за Европа (UNECE) и Европската агенција за животна средина(EEA). Инвентарот се однесува на вкупните емисии на основните загадувачки супстанци (SOx, NOx, NMVOC, CO, TSP, PM10, PM2.5) , перзистентните органски загадувачки супстаници и тешките метали по сектори, на ниво на Република Македонија.
Инвентарот за емисии на ниво на Република Македонија за 1990-2016 година е достапен на следната веб страната http://cdr.eionet.europa.eu/mk/un/UNECE_CLRTAP_MK/, додека Информативниот извештај за инвентарот е објавен на следниот линк: http://cdr.eionet.europa.eu/mk/un/clrtap/iir/envws23za/.
Воедно согласно барањата на Гетеборшкиот протокол Република Македонија ги достави и емисиите на загадувачките супстанци распределени по новиот EMEP грид (0.1° x 0.1°), кои се достапни на следниот линк http://cdr.eionet.europa.eu/mk/un/clrtap/gridded/envwa_g5g/.


(13.03.2018) Пуштена во употреба новата мобилна мерна станица за квалитет на воздухот во општина Бутел

Денес во општина Бутел, министерот за животна средина и просторно планирање, Садула Дураки, амбасадорот на Европската Унија, Самуел Жбогар, градоначалникот на Град Скопје, Петре Шилегов и градоначалникот на општина Бутел, Велимир Смилевски, ја пуштија во употреба новата мобилна мерна станица за мерење на квалитетот на воздухот на територијата на општина Бутел, која е дел од националната мрежа за автоматски мониторинг на квалитетот на воздухот во РМ.

Општина Бутел е првата општина што ќе ја користи мобилната мерна станица за следење на квалитетот на воздухот, која секоја година ќе биде прелоцирана во различна општина. За наредната говина а предвидено станицата да биде инсталирана во општина Ѓорче Петров.

Оваа мобилна мониторинг станица за мерење на квалитетот на воздухот која за почеток е поставена во општина Бутел, во дворот на основното училиште Живко Брајковски, е обезбедена со финансиска поддршка од Инструментот за предпристапна помошИПА, како дел од помошта во процесот на усогласување на областа на животната средина во РМ, со стандардите на ЕУ. Европската Унија, исто така, обезбеди специјализирано возило за вршење на редовно калибрирање и услуги за одржување, како и одреден број на инструменти за да се подобри следењето на квалитетот на воздухот на територијата на целата држава.

Корисник на овој проект е Министерството за животна средина и просторно планирање, во вкупна вредност од 272,000 евра.


(29.01.2018) Дислокација на мониторинг станици Мршевци и Велес 1 и нивно поставување во Струмица и Гостивар 

Во текот на месец јануари 2018 година се изврши дислокација на две постоечки мониторинг станици, односно станицата од Мршевци се дислоцираше во Гостивар, а една станица од Велес (Велес 1) се дислоцираше во Струмица.
Дислокацијата на станиците е извршена поради промената со состојбата на квалитетот на воздухот во општините Велес и Илинден како и затворањето на големите индустриски капацитети во овие општини, кои придонесуваа во загадувањето на воздухот во истите. Дополнително, врз основа на анализата на резултатите од извршените мерења во овие општини, се покажа дека доволно е по една мониторинг станица за одредување и оценка на квалитетот на амбиентниот воздух.
Мерењата на квалитетот на воздухот во градовите Струмица и Гостивар ќе овозможат подготовка на оценка на квалитет на воздухот во овие градови и превземање на мерки за подобрување на квалитетот на воздухот.


(24.11.2017) Европски индекс за квалитет на воздухот 

Република Македонија преку Министерството за животна средина и просторно планирање, е прва земја од регионот која успеа навремено да ги исполни барањата на ЕЕА за транзиција кон системот за e-Reporting за известување со податоци за квалитет на воздухот. Со возпоставување на овој систем, се овозможи добивање на висока оценка за исполнителност и квалитет при соработката со ЕЕА, како и вклучување на Република Македонија во ново-промовираниот систем за известување на граѓаните во Европа – European Air Quality Index:
http://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index/index


(14.08.2017) Информација за ново инсталирана опрема за мониторинг на квалитет на воздух

Министерството за животна средина и просторно планирање со имплементација на IPA TAIB 2012/2013 проект за набавка на опрема изврши набавка на една мобилна мониторинг станица, различен тип на анализатори и возило за одржување на мониторинг системот.

Во мониторинг станицата во Тетово се изврши комплетна замена на инструментите за сулфур диоксид, азотни оксиди, PM10 – суспендирани честички со големина до 10 микрометри, јаглерод моноксид и озон.

Во станиците Куманово и Битола 2 се заменија постоечките инструменти за азотни оксиди, PM10 – суспендирани честички со големина до 10 микрометри и озон со нови. Дополнително, во сите три станици се поставија и инструменти за следење на концентраците на PM2.5 – суспендирани честички со големина до 2.5 микрометри.

Новите мерни инструменти се поставени во мониторинг станиците во средината на јуни 2017 година и истите веќе вршат континуирано мерење на концентрациите на загадувачките супстанци.

Системот целосно се воспостави и од почетокот на месец август податоците од извршените мерења се достапни на порталот за квалитет на воздух http://air.moepp.gov.mk/.


(20.07.2017) Изработен Извештај за квалитет на воздух во Република Македонија за период 2005-2015 година

Во рамките на твининг проектот „Понатамошно зајакнување на капацитетите за ефективна имплементација на acquis во областа на квалитет на воздухот“ изработен е Извештај за квалитет на воздух во Република Македонија за период 2005-2015 година. Извештајот дава детална слика за квалитетот на воздухот за 10 годишен период, преку направена анализа на податоците од извршениот мониторинг, со цел увидување на трендот на концентрациите на загадувачките супстанци и утврдување на состојбата со квалитетот на воздухот во однос на граничните вредности. Дополнително во извештајот е дадена и анализа на количините на емисии по различните сектори на загадување , за период 1990 – 2014 година, како и анализа на клучините извори на емисија по загадувачка супстанца и мерки за намалување на емисиите од овие сектори.


(26.04.2017) Одржана консултативна средба со граѓанските здруженија и иницијативи за предлог праговите за информирање и алармирање на PM10 честичките

Министерот за животна средина и просторно планирање Башким Амети одржа работна средба со претставниците на граѓанските здруженија и иницијативи кои доставија забелешки до Министерството во однос на предлог Уредбата за дополнување на Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели. Од страна на невладиниот сектор присуствуваа претставници на граѓанските иницијативи: О2 коалиција за чист воздух, Воздух сега, Ние сме Карпош 4, Стоп на загадувањето, Скопје смог аларм, Спас за Водно, Куманово бара чист воздух, Скопје бара чист воздух, Охрид СОС, како Здружението прва детска амбасада „МЕЃАШИ“, Еколошкото здружение – Движење ЕКО ГЕРИЛА – Тетово, Здружението за развој и активно делување и потикнување на граѓански сектор ЗА НАС СЕ РАБОТИ – Битола и Здружението за заштита на животните и животната средина Е.Д.Е.Н.

На средбата, стручните лица на Министерството низ конструктивен разговор го образложија предлогот за праговите за информирање и алармирање на PM10 честичките и ги сослушаа забелешките на јавноста во однос на предлог Уредбата.

Со цел невладините и јавноста да биде целосно консултирана и вклучена при донесување на овој подзаконски акт и со цел да добиеме продуктивен документ со кој ќе допринесеме кон подобро регулирање на квалитетот на воздухот, на граѓанските здруженија им е оставен простор и во наредната недела да достават свои коментари во однос на Уредбата до Министерството за животна средина и просторно планирање, а истите ќе бидат земени предвид.

Тука можете да ја превземете презентацијата за предлог дополнувањата на Уредбата.


(03.05.2017) Доставен Националниот инвентар за емисии на загадувачки супстанци во воздухот и Информативниот извештај за инвентарот до UNECE/EEA

Министерството за животна средина и просторно планирање согласно член 27-г од Законот за квалитет на амбиентен воздух и барањата на Конвенцијата за прекуграничен пренос на аерозагадувањето (CLRTAP) ги испрати инвентарот за емисии на загадувачките супстанци за 2015 година и рекалкулациите на емисиите за период 1990-2014 година  и Информативниот извештај за инвентарот до Секретаријтот на Обединетите нациии за Европа (UNECE) и Европската агенција за животна средина(EEA). Инвентарот се однесува на вкупните емисии на основните загадувачки супстанци (SOx, NOx, NMVOC, CO, TSP, PM10, PM2.5) , перзистентните органски загадувачки супстаници и тешките метали по сектори, на ниво на Република Македонија.  Инвентарот за емисии на ниво на Република Македонија за 1990-2015 година е достапен на следната веб страната http://cdr.eionet.europa.eu/mk/un/UNECE_CLRTAP_MK/, а Информативниот извештај за инвентарот на следниот линк:
http://cdr.eionet.europa.eu/mk/un/clrtap/iir/envwqngxq/IIR_Macedonia_2017_FINAL.pdf


(16.12.2014) ТAIEX работилница за квалитетот на воздухот на тема “Подготовка на краткорочни акциони планови за заштита на амбиентниот воздух”

Mинистерството за животна средина и просторно планирање во период од 16-17 декември одржа дводневна ТAIEX (Техничка помош за размена на информации – инструмент на Европската Комисија), работилница за квалитетот на воздухот на тема “Подготовка на краткорочни акциони планови за заштита на амбиентниот воздух”. На работилницата од Европските земји учество зедоа стручни експерти од Италија, Германија, Чешка, Австрија и Холандија. Од домашните институции на работилницата присуствуваа членовите на Интерсекторската група за воздух, претставници од Градот Скопје и Единиците на локална самоуправа.

На работилницата согласно дефинираната агенда се дискутираше за начинот на подготовка на планските документи, со особен осврт на мерките кои се применуваат во Европските земји за намалување на концентрациите за PM10 и NOx, како и начинот на информирање на граѓаните при надминување на праговите на алармирање. Од презентациите и дискусијата можат да се изведат следните заклучоци:

– Краткорочните мерки кои се воведуваат во алармантни состојби со загадувањето од областа на транспортот (како мерката пар-непар) немаат големо влијание врз намалување на среднодневната концентрација на PM10 (Во Италија воведувањето на оваа мерка довела до само 2% намалување на концентрациите на честичките);

– За предвидување на загадувањето на воздухот се користат различни национални модели, но при примена на моделите за предвидување на загадувањето со PM10, несигурноста на моделот е повисока во однос на другите загадувачки супстанци;

– Нема глобални ефективни мерки кои можат да се применат во сите земји и градови;

–  Ефективноста на мерките на локално ниво зависи од уделот на изворите на загадување во градот/општината/областа. Овој удел е различен за различни градови поради што локалните инвентари се особено важни за подготовка на локалните програми и дефинирањето на соодветни мерки.

– Во европските земји најмногу на намалувањето на концентраците на PM10 влијаела промената на структурата на возниот парк и воведувањето на гасификацијата;

– Воведувањето на мерката “Зони со ниска емисија” на локално ниво во Германија била планирана повеќе години и била воведена во моментот кога веќе поголем дел од населението користело возила со повисоки Еуро стандарди.

– Краткорочните мерки само го ублажуваат загадувањето, а најголем ефект врз намалување на загадувањето имаат долгорочните мерки;

– Долгорочните ефективни мерки имаат високи фискални импликации.

На следниот линк можете да ги превземете презентациите од работилницата.