27-11-2022 19:00

Station CO NO2 O3 PM2.5 PM10 SO2
Центар
Карпош
Лисиче
Гази Баба
Ректорат HCM
Миладиновци
Мобилна Станица-Ѓорче Петров
Битола 1
Битола 2
Кичево
Лазарополе HCM HCM
Тетово
Гостивар
Прилеп
Охрид
Струмица
Велес 2
Кочани
Кавадарци
Куманово
Гевгелија
Берово
Индекс на загадување
Многу Високо
Високо
Средно
Ниско
Многу Ниско
Нема Податоци
NM Не Cе Mери