Тешки метали

Терминот тешки метали се однесува на хемиски елемент – метали кои имаат релативно висока густина и се токсични при ниски концентрации. Во групата на тешки метали се жива (Hg), кадмиум (Cd), арсен (As), хром (Cr), талиум (Tl), никел (Ni) и олово (Pb).
Тешките метали жива, кадмиум, олово, хром се опасни по здравјето или животната средина, цинкот и оловото предизвикуваат корозија. Во рамките на Европската заедница единаесет елементи од највисок интерес се арсен, кадмиум, кобалт, хром, бакар, жива, манган, никел, олово, калај, и талиум.Загадување со тешки метали можат да произлезат од многу извори. Најголеми извори на кадмиум (Cd) се јагленот, согорување на гас, нафта (мали количини), рударски активности вклучително и топење, фосфатни ѓубрива, канализациски талог, моторни возила (гуми и масла за подмачкување).
Извори на олово (Pb) се jаглен, нафта, рударски активности вклучително и топење, согорување на гас, канализациски талог, пестициди, моторни возила (бензин). Извори на арсен (As) се Јаглен, нафта, согорување на гас, рударски активности вклучително и топење, согорување на фосилни горива, производство на геотермална енергија, фосфатни ѓубрива, пестициди. Извори на никел (Ni) се јаглен, нафта, согорување на гас, рударски активности вклучително и топење, производство на челик, согорување на фосилни горива, рафинирање на нафта, канализациски талог, моторни возила (дизел).
Институтот за јавно здравје врши испитување на тешките метали кадмиум, цинк и олово. Подетални податоци за овие загадувачки супстанции може да ги најдете во Извештајот за оценката на квалитетот на воздухот.

olovo- mk