Суспендирани честички PM10

Дневни надминувања на PM10

Подолу се дадени последните датуми со надминувања на 24 часовните гранични вредности (50 µg/m3) за PM10, концентрацијата при надминувањето, и вкупниот број на надминувања на секое мерно место во тековната година. Дознајте повеќе за граничните вредности

Сите податоци се прелиминарни и се подложни на промена.