Суспендирани честички PM10

Надминувања на среднодневната гранична вредност на PM10

Во табелата подолу се дадени датумот кога последен пат е регистрирано надминување на среднодневната гранична вредност (50 µg/m3) за PM10, среднодневната концентрација на PM10 тој ден, вкупниот број на надминувања на секое мерно место во тековната година и дозволениот број на надминувања на годишно ниво. Дознајте повеќе за пропишаните граничните вредности на загадувачките супстанци.

Сите податоци се прелиминарни и се подложни на промена.