Мапа на квалитет на воздух

Министерството за животна средина и просторно планирање информира дека поради инсталација на нови мерни инструменти за мерење во Автоматските мерни станици за квалитет на амбиентен воздух, почнувајќи од 12.12.2020 година па во наредните 7 дена, можни се прекини во достапноста на податоците од мерењата на одредени загадувачки параметри поради стабилизација и тестирање на новите мерни инструменти.
Податоците од извршените мерења од автоматската мониторинг станица за квалитет на амбиентен воздух лоцирана во Лазарополе не се прикажуваат на веб страната во реално време поради технички проблеми поврзани со 3G комуникацијата од операторот на мобилни услуги.

Препораки во случај на надминување на прагот на информирање за суспендирани честички со големина до 10 микрометри PM10
(2 последователни дена со среднодневни концентрации над 100 mg/m3)


Информациите се базираат на невалидирани часовни податоци на загадувачка суспстанција со највисока концентрација.

Многу Високо Високо Средно Ниско Многу Ниско Нема Податоци