Дневен извештај

Дневен извештај

Според податоците од извршените континуирани мерења на квалитетот на амбиентниот воздух од Државниот Автоматски Мониторинг систем за квалитет на амбиентен воздух (ДАМСКАВ) кои пристигнуваат во Македонскиот информативен центар за животна средина при МЖСПП, за ден 21.01.2020 година, утврдена e следната состојба:

  • Податоците за среднодневните концентрации на СУЛФУР ДИОКСИД се во рамките на граничната вредност на сите мерни места во државата.
  • Податоците за часовните концентрации на АЗОТ ДИОКСИД се во рамките на граничната вредност на сите мерни места во државата.
  • Податоците за среднодневните концентрации на СУСПЕНДИРАНИ ЧЕСТИЧКИ СО ДИМЕНЗИЈА ДО 10 МИКРОМЕТРИ се над рамките на граничната вредност на мерните места Центар, Карпош, Лисиче, Ѓорче Петров, Битола 1, Битола 2, Кичево, Тетово, Гостивар, Велес 2, Кочани, Кавадарци, Куманово и Гевгелија. Среднодневната концентрација од овие мерни места е дадена во Табела број 1.
  • Максималната дневна осумчасовна средна концентрација на ЈАГЛЕРОД МОНОКСИД е во рамките на граничната вредност на сите мерни места во државата.
  • Максималната дневна осумчасовна средна концентрација на ОЗОН е во рамките на граничната вредност на сите мерни места во државата.
Табела бр. 1 Надминувања на среднодневната гранична вредност за РМ10 [50 µg/m3] за ден 21.01.2021 година

АМС

Датум

Центар Карпош Лисиче Ѓорче Петров Битола 1 Битола 2 Кичево Тетово Гостивар Велес 2 Кочани Кавадарци Куманово Гевгелија
21.01.2021 141.26 144.84 219.68 121.69 127.21 197.54 124.62 169.45 161.85 119.45 58.00 173.74 190.93 73.98

*концентрациите се изразени во µg/m3