Карпош

КАРПОШ

Станицата Карпош е поставена во месец септември 2011 година.

Станицата е поставена во училишен двор, во урбана станбена област во западниот дел на Скопје. Најблиските градски патишта со мала брзина на движење на возилата се на оддалеченост од 20–120 метри, додека главните булевари се на оддалеченост од околу 250 метри.

Оваа станица за урбаната позадина ги претставува севкупните позадински концентрации во градот.

Се мерат загадувачките супстанции: O3, NO2, SO2, CO, PM10, PM2.5 и BTX.

AMS-Karposh Karpos