Мршевци

МРШЕВЦИ (во функција во периодот од 04.12.2008 до 08.2012)

Мршевци е станица лоцирана во општина Илинден, оддалечена 15 километри источно од Скопје. Станицата врши мониторинг на влијанието на рафинеријата ОКТА на квалитетот на воздухот. Станицата е лоцирана во мало село околу 0,5 километри северно од рафинеријата.

Површината на фабриката е голема, а точкастите извори на емисија (оџаците) се лоцирани на околу 1,2 км оддалеченост од станицата. Оддалеченоста од автопатот M1/E75 е 1,7 км.

Се мерат загадувачките супстанции: NO2, SO2, CO и PM10.

Mrsevci Mrsevci