Битола 2

БИТОЛА 2

Станицата Битола 2 е поставена во месец април 2004 година.

Битола (80 000 жители) е индустриски град, кој се наоѓа во близина на грчката граница. Станицата Битола 2 се наоѓа во дворот на административни згради. На оддалеченост од 2-3 метри се наоѓа најблискиот локален пат и паркиралиште, но најблискиот главен пат се наоѓа на оддалеченост од 45 метри. Точкастите извори на емисија се наоѓаат на јужната страна од градот на оддалеченост од 0,5–2 километри од станицата.

 

Се мерат загадувачките супстанции: O3, NO2, SO2, CO, PM10 и РМ2.5.

Bitola 2 Bitola 2