Кочани

КОЧАНИ

Станицата Кочани е поставена во месец декември 2002 година.

Кочани е град (30 000 жители) во источниот дел на земјата. Станицата во Кочани е поставена во близина (оддалеченост од 6–7 метри) на фреквентен пат во центарот на градот. Автопатот е оддалечен 1,2 километри. Во Кочани не постојат позначајни извори на емисија од тешката индустрија.

Се мерат загадувачките супстанции: O3, NO2, SO2, CO и PM10.

Kocani_1 Kocani-1a