Сулфур диоксид SO2

Надминувања на среднодневната гранична вредност за SO2

Во табелата подолу се дадени датумот кога последен пат е регистрирано надминување на среднодневната гранична вредност (125 µg/m3) за SO2, среднодневната концентрација на SO2 тој ден, вкупниот број на надминувања на секое мерно место во тековната година и дозволениот број на надминувања на годишно ниво. Дознајте повеќе за пропишаните граничните вредности на загадувачките супстанци.

Надминувања на часовната гранична вредност за SO2

Во табелата подолу се дадени датумот и часот кога последен пат е регистрирано надминување на часовната гранична вредност (350 µg/m3) за SO2, часовната концентрација на SO2 во тој час, вкупниот број на надминувања на секое мерно место во тековната година и дозволениот број на надминувања на годишно ниво. Дознајте повеќе за пропишаните граничните вредности на загадувачките супстанци. Прагот за алармирање е 500 µg/m3 за SO2, во тек на три последователни часови.

Сите податоци се прелиминарни и се подложни на промена.