Азотен Диоксид NO2

Надминувања на часовната гранична вредност на NO2

Во табелата подолу се дадени датумот и часот кога последен пат е регистрирано надминување на часовната гранична вредност (200 µg/m3) за NO2, концентрација на NO2 во тој час, вкупниот број на надминувања на секое мерно место во тековната година и дозволениот број на надминувања на годишно ниво. Дознајте повеќе за пропишаните граничните вредности на загадувачките супстанци.

Прагот за алармирање е 400 µg/m3 за NO2, во тек на три последователни часови.


Сите податоци се прелиминарни и се подложни на промена.