Јаглерод моноксид CO

Надминувања на гранична вредност на CO

Во табелата подолу се дадени датумот кога последен пат е регистрирано надминување на максималната дневна 8 часовна просечна вредност (10 mg/m3) за CO, концентрацијата и вкупниот број на надминувања на секое мерно место во тековната година. Дознајте повеќе за пропишаните граничните вредности на загадувачките супстанци.


Сите податоци се прелиминарни и се подложни на промена.