Озон O3

Надминувања на целната вредност на O3

Во табелата подолу се дадени датумот кога последен пат е регистрирано надминување на максималната дневна 8 часовна просечна вредност (120 mg/m3) за O3, концентрацијата, вкупниот број на надминувања на секое мерно место во тековната година и дозволениот број на надминувања на годишно ниво. Дознајте повеќе за пропишаните граничните вредности на загадувачките супстанци.

Надминувања на прагот на информирање на O3

Во табелата подолу се дадени датумот и часот кога последен пат е регистрирано надминување на прагот на информирање (180 mg/m3) за O3, концентрацијата на О3 во тој час и вкупниот број на надминувања на секое мерно место во тековната година. Дознајте повеќе за пропишаните граничните вредности на загадувачките супстанци.

Прагот за алармирање е 240 µg/m3 за O3, во тек на три последователни часови.

Сите податоци се прелиминарни и се подложни на промена.