2014

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 26.12.2014 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) ве информираме дека истиот е надминат на мерните места во Гази Баба и Тетово.

16.12.2014 17.12.2014 18.12.2014 19.12.2014 20.12.2014 21.12.2014 22.12.2014 23.12.2014 24.12.2014 25.12.2014
Гази Баба 155.83 154.45 145.46 170.10 176.17 130.73 139.10 261.23 395.93 524.11
Тетово 659.10 259.61 116.03 217.07 318.36 119.83 301.63 518.28 665.78 632.54

*концентрациите се изразени во mg/m3

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 25.12.2014 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) ве информираме дека истиот е надминат на мерните места во Гази Баба и Тетово.

15.12.2014 16.12.2014 17.12.2014 18.12.2014 19.12.2014 20.12.2014 21.12.2014 22.12.2014 23.12.2014 24.12.2014
Гази Баба 159.95 155.83 154.45 145.46 170.10 176.17 130.73 139.10 261.23 395.93
Тетово 601.61 659.10 259.61 116.03 217.07 318.36 119.83 301.63 518.28 665.78

*концентрациите се изразени во mg/m3

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 24.12.2014 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) ве информираме дека истиот е надминат на мерните места во Гази Баба и Тетово.

14.12.2014 15.12.2014 16.12.2014 17.12.2014 18.12.2014 19.12.2014 20.12.2014 21.12.2014 22.12.2014 23.12.2014
Гази Баба 210.35 159.95 155.83 154.45 145.46 170.10 176.17 130.73 139.10 261.23
Тетово 390.15 601.61 659.10 259.61 116.03 217.07 318.36 119.83 301.63 518.28

*концентрациите се изразени во mg/m3

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 21.01.2014 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) ве информираме дека истиот е надминат на мерното место во Тетово, Центар, Карпош и Ректорат.

11.01.2014 12.01.2014 13.01.2014 14.01.2014 15.01.2014 16.01.2014 17.01.2014 18.01.2014 19.01.2014 20.01.2014
Тетово 303.73 359.16 369.77 317.53 544.87 357.82 312.46 348.11 310.22 339.33
Центар 292.1 256 266.8 238.2 296 183.39 201.8 159.1 129.3 135.61
Карпош 284.2 264.9 317.6 235.9 327.5 209.4 171 167.4 164.5 147.85
Ректорат 290.6 247.7 314.2 244.5 377.1 298 238 184.9 160.8 171.80

*концентрациите се изразени во mg/m3

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 20.01.2014 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) ве информираме дека истиот е надминат на мерното место во Тетово, Кичево, Центар, Карпош и Ректорат.

10.01.2014 11.01.2014 12.01.2014 13.01.2014 14.01.2014 15.01.2014 16.01.2014 17.01.2014 18.01.2014 19.01.2014
Тетово 185.93 303.73 359.16 369.77 317.53 544.87 357.82 312.46 348.11 310.22
Кичево 146.4 183.3 176.6 250.2 305.7 297.7 158.2 108.3 161.4 168.6
Центар 162.8 292.1 256 266.8 238.2 296 183.39 201.8 159.1 129.3
Карпош 140.9 284.2 264.9 317.6 235.9 327.5 209.4 171 167.4 164.5
Ректорат 187.5 290.6 247.7 314.2 244.5 377.1 298 238 184.9 160.8

*концентрациите се изразени во mg/m3

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 17.01.2014 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) ве информираме дека истиот е надминат на мерното место во Тетово.

07.01.2014 08.01.2014 09.01.2014 10.01.2014 11.01.2014 12.01.2014 13.01.2014 14.01.2014 15.01.2014 16.01.2014
Тетово 149.34 117.65 147.19 185.93 303.73 359.16 369.77 317.53 544.87 357.82

*концентрациите се изразени во mg/m3

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 16.01.2014 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) ве информираме дека истиот е надминат на мерното место во Тетово.

06.01.2014 07.01.2014 08.01.2014 09.01.2014 10.01.2014 11.01.2014 12.01.2014 13.01.2014 14.01.2014 15.01.2014
Тетово 352.20 149.34 117.65 147.19 185.93 303.73 359.16 369.77 317.53 544.87

*концентрациите се изразени во mg/m3

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 15.01.2014 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) ве информираме дека истиот е надминат на мерното место во Тетово.

05.01.2014 06.01.2014 07.01.2014 08.01.2014 09.01.2014 10.01.2014 11.01.2014 12.01.2014 13.01.2014 14.01.2014
Тетово 456.66 352.20 149.34 117.65 147.19 185.93 303.73 359.16 369.77 317.53

*концентрациите се изразени во mg/m3

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 14.01.2014 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) ве информираме дека истиот е надминат на мерните места во Лисиче и Тетово.

04.01.2014 05.01.2014 06.01.2014 07.01.2014 08.01.2014 09.01.2014 10.01.2014 11.01.2014 12.01.2014 13.01.2014
Лисиче 154.44 142.25 317.76 192.02 102.95 136.49 208.46 318.52 257.42 306.03
Тетово 152.85 456.66 352.20 149.34 117.65 147.19 185.93 303.73 359.16 369.77

*концентрациите се изразени во mg/m3

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 13.01.2014 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) ве информираме дека истиот е надминат на мерните места во Лисиче и Тетово.

03.01.2014 04.01.2014 05.01.2014 06.01.2014 07.01.2014 08.01.2014 09.01.2014 10.01.2014 11.01.2014 12.01.2014
Лисиче 149.64 154.44 142.25 317.76 192.02 102.95 136.49 208.46 318.52 257.42
Тетово 130.12 152.85 456.66 352.20 149.34 117.65 147.19 185.93 303.73 359.16

*концентрациите се изразени во mg/m3

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 10.01.2014 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) ве информираме дека истиот е надминат на мерните места во Лисиче и Тетово.

31.12.2014 01.01.2014 02.01.2014 03.01.2014 04.01.2014 05.01.2014 06.01.2014 07.01.2014 08.01.2014 09.01.2014
Лисиче 247.97 187.18 151.67 149.64 154.44 142.25 317.76 192.02 102.95 136.49
Тетово 391.50 319.08 127.67 130.12 152.85 456.66 352.20 149.34 117.65 147.19

*концентрациите се изразени во mg/m3

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 09.01.2014 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) ве информираме дека истиот е надминат на мерните места во Лисиче и Тетово.

30.12.2013 31.12.2014 01.01.2014 02.01.2014 03.01.2014 04.01.2014 05.01.2014 06.01.2014 07.01.2014 08.01.2014
Лисиче 164.32 247.97 187.18 151.67 149.64 154.44 142.25 317.76 192.02 102.95
Тетово 277.56 391.50 319.08 127.67 130.12 152.85 456.66 352.20 149.34 117.65

*концентрациите се изразени во mg/m3

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 08.01.2014 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) ве информираме дека истиот е надминат на мерните места во Лисиче и Тетово.

29.12.2013 30.12.2013 31.12.2014 01.01.2014 02.01.2014 03.01.2014 04.01.2014 05.01.2014 06.01.2014 07.01.2014
Лисиче 240.31 164.32 247.97 187.18 151.67 149.64 154.44 142.25 317.76 192.02
Тетово 266.76 277.56 391.50 319.08 127.67 130.12 152.85 456.66 352.20 149.34

*концентрациите се изразени во mg/m3

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 03.01.2014 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) ве информираме дека истиот е надминат на мерните места во Лисиче, Центар, Карпош и Тетово.

24.12.2013 25.12.2013 26.12.2013 27.12.2013 28.12.2013 29.12.2013 30.12.2013 31.12.2014 01.01.2014 02.01.2014
Лисиче 333.45 574.48 453.76 449.02 382.41 240.31 164.32 247.97 187.18 151.67
Центар 400.26 433.66 309.84 297.08 298.45 188.70 190.69 204.07 161.57 101.27
Карпош 380.07 422.10 339.86 339.92 274.41 140.07 211.65 254.84 184.70 103.69
Тетово 757.36 904.29 860.12 840.23 626.69 266.76 277.56 391.50 319.08 127.67

*концентрациите се изразени во mg/m3

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 02.01.2014 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) ве информираме дека истиот е надминат на мерните места во Лисиче, Центар, Карпош и Тетово.

23.12.2013 24.12.2013 25.12.2013 26.12.2013 27.12.2013 28.12.2013 29.12.2013 30.12.2013 31.12.2014 01.01.2014
Лисиче 267.30 333.45 574.48 453.76 449.02 382.41 240.31 164.32 247.97 187.18
Центар 395.56 400.26 433.66 309.84 297.08 298.45 188.70 190.69 204.07 161.57
Карпош 373.18 380.07 422.10 339.86 339.92 274.41 140.07 211.65 254.84 184.70
Тетово 439.92 757.36 904.29 860.12 840.23 626.69 266.76 277.56 391.50 319.08

*концентрациите се изразени во mg/m3