2015

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 26.02.2015 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) ве информираме дека истиот е надминат на мерното место во Тетово.

16.02.2015 17.02.2015 18.02.2015 19.02.2015 20.02.2015 21.02.2015 22.02.2015 23.02.2015 24.02.2015 25.02.2015
Тетово 216.09 179.60 135.22 207.10 275.80 332.13 171.36 209.97 167.64 101.82

*концентрациите се изразени во mg/m3

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 25.02.2015 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) ве информираме дека истиот е надминат на мерното место во Тетово.

15.02.2015 16.02.2015 17.02.2015 18.02.2015 19.02.2015 20.02.2015 21.02.2015 22.02.2015 23.02.2015 24.02.2015
Тетово 219.52 216.09 179.60 135.22 207.10 275.80 332.13 171.36 209.97 167.64

*концентрациите се изразени во mg/m3

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 24.02.2015 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) ве информираме дека истиот е надминат на мерното место во Тетово.

14.02.2015 15.02.2015 16.02.2015 17.02.2015 18.02.2015 19.02.2015 20.02.2015 21.02.2015 22.02.2015 23.02.2015
Тетово 263.74 219.52 216.09 179.60 135.22 207.10 275.80 332.13 171.36 209.97

*концентрациите се изразени во mg/m3

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 23.02.2015 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) ве информираме дека истиот е надминат на мерното место во Тетово.

13.02.2015 14.02.2015 15.02.2015 16.02.2015 17.02.2015 18.02.2015 19.02.2015 20.02.2015 21.02.2015 22.02.2015
Тетово 243.04 263.74 219.52 216.09 179.60 135.22 207.10 275.80 332.13 171.36

*концентрациите се изразени во mg/m3

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 30.01.2015 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) ве информираме дека истиот е надминат на мерното место во Тетово.

20.01.2015 21.01.2015 22.01.2015 23.01.2015 24.01.2015 25.01.2015 26.01.2015 27.01.2015 28.01.2015 29.01.2015
Тетово 386.82 554.47 427.08 275.49 277.66 174.63 161.57 206.41 198.54 237.01

*концентрациите се изразени во mg/m3

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 29.01.2015 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) ве информираме дека истиот е надминат на мерното место во Тетово.

19.01.2015 20.01.2015 21.01.2015 22.01.2015 23.01.2015 24.01.2015 25.01.2015 26.01.2015 27.01.2015 28.01.2015
Тетово 422.13 386.82 554.47 427.08 275.49 277.66 174.63 161.57 206.41 198.54

*концентрациите се изразени во mg/m3

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 28.01.2015 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) ве информираме дека истиот е надминат на мерното место во Тетово.

19.01.2015 20.01.2015 21.01.2015 22.01.2015 23.01.2015 24.01.2015 25.01.2015 26.01.2015 27.01.2015 28.01.2015
Тетово 422.13 386.82 554.47 427.08 275.49 277.66 174.63 161.57 206.41 198.54

*концентрациите се изразени во mg/m3

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 27.01.2015 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) ве информираме дека истиот е надминат на мерното место во Тетово.

17.01.2015 18.01.2015 19.01.2015 20.01.2015 21.01.2015 22.01.2015 23.01.2015 24.01.2015 25.01.2015 26.01.2015
Тетово 439.57 536.42 422.13 386.82 554.47 427.08 275.49 277.66 174.63 161.57

*концентрациите се изразени во mg/m3

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 26.01.2015 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) Ве информираме дека истиот е надминат на мерното место во Тетово.

16.01.2015 17.01.2015 18.01.2015 19.01.2015 20.01.2015 21.01.2015 22.01.2015 23.01.2015 24.01.2015 25.01.2015
Тетово 385.05 439.57 536.42 422.13 386.82 554.47 427.08 275.49 277.66 174.63

*концентрациите се изразени во mg/m3

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 23.01.2015 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) Ве информираме дека истиот е надминат на мерните места во Кичево, Лисиче, Гази Баба, Центар, Ректорат, Тетово и Кавадарци.

13.01.2015 14.01.2015 15.01.2015 16.01.2015 17.01.2015 18.01.2015 19.01.2015 20.01.2015 21.01.2015 22.01.2015
Кичево 173.05 277.32 249.08 231.32 289.72 170.00 349.97 220.75 267.40 263.92
Лисиче 237.24 369.52 395.06 365.09 391.24 492.27 349.20 384.46 317.12 229.81
Гази Баба 181.90 308.69 303.10 266.22 312.70 448.08 303.29 368.34 312.17 264.05
Центар 118.91 195.97 262.87 181.51 195.29 326.81 172.10 239.45 205.82 165.56
Ректорат 143.77 242.81 267.77 261.30 261.68 367.12 255.25 309.80 258.66 206.24
Тетово 289.02 489.03 509.81 385.05 439.57 536.42 422.13 386.82 554.47 427.08
Кавадарци 215.21 226.50 162.89 172.59 174.40 150.72 105.64 173.69 134.65 106.71

*концентрациите се изразени во mg/m3

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 22.01.2015 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) Ве информираме дека истиот е надминат на мерното место во Кичево.

12.01.2015 13.01.2015 14.01.2015 15.01.2015 16.01.2015 17.01.2015 18.01.2015 19.01.2015 20.01.2015 21.01.2015
Кичево 109.18 173.05 277.32 249.08 231.32 289.72 170.00 349.97 220.75 267.40

*концентрациите се изразени во mg/m3

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 21.01.2015 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) Ве информираме дека истиот е надминат на мерното место во Кичево.

11.01.2015 12.01.2015 13.01.2015 14.01.2015 15.01.2015 16.01.2015 17.01.2015 18.01.2015 19.01.2015 20.01.2015
Кичево 155.26 109.18 173.05 277.32 249.08 231.32 289.72 170.00 349.97 220.75

*концентрациите се изразени во mg/m3

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 20.01.2015 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) Ве информираме дека истиот е надминат на мерното место во Кичево.

10.01.2015 11.01.2015 12.01.2015 13.01.2015 14.01.2015 15.01.2015 16.01.2015 17.01.2015 18.01.2015 19.01.2015
Кичево 173.28 155.26 109.18 173.05 277.32 249.08 231.32 289.72 170.00 349.97

*концентрациите се изразени во mg/m3

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 16.01.2015 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) Ве информираме дека истиот е надминат на мерното место во Кичево.

06.01.2015 07.01.2015 08.01.2015 09.01.2015 10.01.2015 11.01.2015 12.01.2015 13.01.2015 14.01.2015 15.01.2015
Кичево 206.46 211.70 332.74 362.35 173.28 155.26 109.18 173.05 277.32 249.08

*концентрациите се изразени во mg/m3

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 15.01.2015 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) Ве информираме дека истиот е надминат на мерното место во Кичево.

05.01.2015 06.01.2015 07.01.2015 08.01.2015 09.01.2015 10.01.2015 11.01.2015 12.01.2015 13.01.2015 14.01.2015
Кичево 170.35 206.46 211.70 332.74 362.35 173.28 155.26 109.18 173.05 277.32

*концентрациите се изразени во mg/m3

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 14.01.2015 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) Ве информираме дека истиот е надминат на мерното место во Кичево.

04.01.2015 05.01.2015 06.01.2015 07.01.2015 08.01.2015 09.01.2015 10.01.2015 11.01.2015 12.01.2015 13.01.2015
Кичево 206.08 170.35 206.46 211.70 332.74 362.35 173.28 155.26 109.18 173.05

*концентрациите се изразени во mg/m3

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 13.01.2015 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) Ве информираме дека истиот е надминат на мерното место во Кичево.

03.01.2015 04.01.2015 05.01.2015 06.01.2015 07.01.2015 08.01.2015 09.01.2015 10.01.2015 11.01.2015 12.01.2015
Кичево 398.48 206.08 170.35 206.46 211.70 332.74 362.35 173.28 155.26 109.18

*концентрациите се изразени во mg/m3


Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 12.01.2015 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) Ве информираме дека истиот е надминат на мерното место во Кичево.

02.01.2015 03.01.2015 04.01.2015 05.01.2015 06.01.2015 07.01.2015 08.01.2015 09.01.2015 10.01.2015 11.01.2015
Кичево 290.48 398.48 206.08 170.35 206.46 211.70 332.74 362.35 173.28 155.26

*концентрациите се изразени во mg/m3