2016

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 28.12.2016 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) Ве информираме дека истиот е надминат на мерните места Кичево и Тетово.

18.12.2016 19.12.2016 20.12.2016 21.12.2016 22.12.2016 23.12.2016 24.12.2016 25.12.2016 26.12.2016 27.12.2016
Кичево 140.12 168.33 173.42 172.65 137.65 158.42 174.19 233.55 176.39 185.14
Тетово 179.21 232.61 232.95 149.2 191.37 124.26 188.94 215.82 170.72 121.08

*концентрациите се изразени во mg/m3

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 27.12.2016 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) Ве информираме дека истиот е надминат на мерните места Лисиче, Ректорат, Карпош и Битола 1.

17.12.2016 18.12.2016 19.12.2016 20.12.2016 21.12.2016 22.12.2016 23.12.2016 24.12.2016 25.12.2016 26.12.2016
Лисиче 191.17 312.71 419.23 454.26 275.56 244.23 107.54 272.83 300.18 159.35
Ректорат 151.03 246.76 397.49 436.64 225.53 263.15 112.13 271.41 275.37 183.08
Карпош 101.35 238.21 298.64 335.05 180.41 206.3 132.6 216.39 183.76 105.66
Битола 1 126.62 159.53 251.16 248 105.96 128.31 153.68 153.26 105.07 138.38

*концентрациите се изразени во mg/m3

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 26.12.2016 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) Ве информираме дека истиот е надминат на мерното место Ректорат.

16.12.2016 17.12.2016 18.12.2016 19.12.2016 20.12.2016 21.12.2016 22.12.2016 23.12.2016 24.12.2016 25.12.2016
Ректорат 143.05 151.03 246.76 397.49 436.64 225.53 263.15 112.13 271.41 275.37

*концентрациите се изразени во mg/m3

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 13.12.2016 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) Ве информираме дека истиот е надминат на мерните места во Кичево, Лисиче.

03.12.2016 04.12.2016 05.12.2016 06.12.2016 07.12.2016 08.12.2016 09.12.2016 10.12.2016 11.12.2016 12.12.2016
Кичево 114.99 155.9 144.13 117.03 132.32 147.02 175.73 173.82 151.27 192.03
Лисиче 121.76 206.74 213.1 255.57 199.69 217.48 355.61 427.37 451.17 249.46

*концентрациите се изразени во mg/m3

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 12.12.2016 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) Ве информираме дека истиот е надминат на мерното место во Лисиче.

02.12.2016 03.12.2016 04.12.2016 05.12.2016 06.12.2016 07.12.2016 08.12.2016 09.12.2016 10.12.2016 11.12.2016
Лисиче 158.15 121.76 206.74 213.1 255.57 199.69 217.48 355.61 427.37 451.17

*концентрациите се изразени во mg/m3

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 04.02.2016 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) Ве информираме дека истиот е надминат на мерните места Лисиче, Гази Баба, Центар и Ректорат.

25.01.2016 26.01.2016 27.01.2016 28.01.2016 29.01.2016 30.01.2016 31.01.2016 01.02.2016 02.02.2016 03.02.2016
Лисиче 237.04 118.69 209.06 354.26 352.43 270.12 197.95 216.02 215.47 180.01
Гази Баба 188.17 121.05 152.05 245.39 257.84 195.24 177.15 177.43 146.5 132.11
Центар 170.06 134.6 129.29 215.82 320.9 203.26 156.6 163.3 133 106.5
Ректорат 148.39 118.69 124.34 236.38 246.52 185.1 151.45 155.68 140.17 109.88

*концентрациите се изразени во mg/m3

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 03.02.2016 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) Ве информираме дека истиот е надминат на мерните места Лисиче и Тетово.

24.01.2016 25.01.2016 26.01.2016 27.01.2016 28.01.2016 29.01.2016 30.01.2016 31.01.2016 01.02.2016 02.02.2016
Лисиче 169.26 237.04 118.69 209.06 354.26 352.43 270.12 197.95 216.02 215.47
Тетово 271.82 301.39 358.2 381.22 444.6 335.45 253.47 185.5 123.64 192.6

*концентрациите се изразени во mg/m3

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 12.01.2016 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) Ве информираме дека истиот е надминат на мерните места Лисиче и Тетово.

02.01.206 03.01.2016 04.01.2016 05.01.2016 06.01.2016 07.01.2016 08.01.2016 09.01.2016 10.01.2016 11.01.2016
Лисиче 208.46 111.68 101.42 280.02 354.40 150.45 196.46 273.92 297.03 314.38
Тетово 338.42 160.84 116.73 215.48 436.39 214.96 188.82 324.99 335.71 186.56

*концентрациите се изразени во mg/m3

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 11.01.2016 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) Ве информираме дека истиот е надминат на мерните места Лисиче и Тетово.

01.01.2016 02.01.206 03.01.2016 04.01.2016 05.01.2016 06.01.2016 07.01.2016 08.01.2016 09.01.2016 10.01.2016
Лисиче 169.66 208.46 111.68 101.42 280.02 354.40 150.45 196.46 273.92 297.03
Тетово 177.69 338.42 160.84 116.73 215.48 436.39 214.96 188.82 324.99 335.71

*концентрациите се изразени во mg/m3