2017

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 28.12.2017 год.

Согласно Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови  на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели (Службен весник на Република Македонија бр. 183 од 14.12.2017 година) во која е дефиниран прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 200 µg/m3 во текот на два последователни денови) и добиената временска прогноза од Управата за хидрометеоролошки работи, Ве информираме дека истиот е надминат во Скопје на мерните места Лисиче и Ректорат.

26.12.2017 27.12.2017
Лисиче 310.13 212.6
Ректорат 274.68 229.79

*концентрациите се изразени во mg/m3

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 27.12.2017 год.

Согласно Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови  на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели (Службен весник на Република Македонија бр. 183 од 14.12.2017 година) во која е дефиниран прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 200 µg/m3 во текот на два последователни денови) и добиената временска прогноза од Управата за хидрометеоролошки работи, Ве информираме дека истиот е надминат во Скопје на мерните места Лисиче и Ректорат и во Тетово.

25.12.2017 26.12.2017
Лисиче 232.83 310.13
Ректорат 202.03 274.68
Тетово 249.58 218.37

*концентрациите се изразени во mg/m3

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 07.02.2017 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) Ве информираме дека истиот е надминат на мерните места Куманово, Миладиновци, Лисиче, Гази Баба, Карпош и Ректорат.

28.01.2017 29.01.2017 30.01.2017 31.01.2017 01.02.2017 02.02.2017 03.02.2017 04.02.2017 05.02.2017 06.02.2017
Куманово 274.1 302.4 285.7 166.5 154.2 158.7 161.1 355.4 298 117.3
Миладиновци 269.4 314.5 369.2 108.7 110.9 119.2 111.5 178.8 243.1 104.2
Лисиче 312.1 431.6 431.9 188.8 268 211.9 271.2 453.4 495.3 316.9
Гази Баба 260.7 439.4 413.5 167.9 196.3 192.7 224.3 499 471.9 339.8
Карпош 267.9 407.2 273.3 123.7 157.6 184.1 262.6 405.6 471.5 206
Ректорат 264.2 417.8 375 190.2 230.3 211.2 262.9 519.2 533.8 310.3

*концентрациите се изразени во mg/m3

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 06.02.2017 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) Ве информираме дека истиот е надминат на мерните места Куманово, Миладиновци, Лисиче, Гази Баба, Карпош, Битола 1 и Ректорат.

27.01.2017 28.01.2017 29.01.2017 30.01.2017 31.01.2017 01.02.2017 02.02.2017 03.02.2017 04.02.2017 05.02.2017
Куманово 128.4 274.1 302.4 285.7 166.5 154.2 158.7 161.1 355.4 298
Миладиновци 129.7 269.4 314.5 369.2 108.7 110.9 119.2 111.5 178.8 243.1
Лисиче 151.1 312.1 431.6 431.9 188.8 268 211.9 271.2 453.4 495.3
Гази Баба 146.7 260.7 439.4 413.5 167.9 196.3 192.7 224.3 499 471.9
Карпош 137.9 267.9 407.2 273.3 123.7 157.6 184.1 262.6 405.6 471.5
Битола 1 109.5 262.9 440.4 319.2 187.2 110.9 172.7 418.3 182.3 105.8
Ректорат 139.3 264.2 417.8 375 190.2 230.3 211.2 262.9 519.2 533.8

*концентрациите се изразени во mg/m3