Инвентари

Национални инвентари на емисии на загадувачките супстанци во воздухот

Република Македонија согласно законската легислатива и ратификуваните протоколи кон CLRTAP се обврза да изготвува инвентар односно пресметка на националните емисии на загадувачки супстанци во воздухот на годишно ниво. Пресметката се врши со примена на ЕМЕП/ЕЕА методологијата.

Со примена на оваа методологија се пресметуваат годишните емисии на основните загадувачки супстанци SO2, NOx, CO, NMVOC, NH3), цврстите честички (TSP, PM10 и PM2.5), тешки метали (Cd, Pb, Hg, As, Cr, Cu, Ni, Se, Zn) како и тешко разградливи органски супстанци: полициклични ароматични јаглеводороди (PAHs), хексахлорохексан (HCH), хексахлоробензен (HCB), диоксини и фурани. Целта е редукција на овие загадувачки супстанци како на глобано ниво така и на национално во согласност со Националната програма за постепена редукција на емисиите на загадувачките супстанци во воздухот и во согласност со целите за квалитет на воздух.

Националните инвентари на емисии на загадувачките супстанци во воздухот се достапни на следната веб страна.

Информативен извештај за инвентар МK EN
2004 година  pdf
2008 година  pdf
2010 година  pdf
2014 година  pdf
2015 година  pdf