Месечни извештаи

Месечни извештаи за квалитет на воздух 

2022

Јануари Февруари Март Април Мај Јуни
Јули Август Септември Октомври Ноември Декември

2021

Јануари Февруари Март Април Мај Јуни
Јули Август Септември Октомври Ноември Декември

2020

Јануари Февруари Март Април Мај Јуни
Јули Август Септември Октомври Ноември Декември

2019

Јануари Февруари Март Април Мај Јуни
Јули Август Септември Октомври Ноември Декември

2018

Јануари Февруари Март Април Мај Јуни
Јули Август Септември Октомври Ноември Декември

2017

Јануари Февруари Март Април Мај Јуни
Јули Август Септември Октомври Ноември Декември

2016

Јануари Февруари Март Април Мај Јуни
Јули Август Септември Октомври Ноември Декември

2015

Јануари Февруари Март Април Мај Јуни
Јули Август Септември Октомври Ноември Декември

2014

Јануари Февруари Март Април Мај Јуни
Јули Август Септември Октомври Ноември Декември

2013

Јануари Февруари Март Април Мај Јуни
Јули Август Септември Октомври Ноември Декември

2012

Јануари Февруари Март Април Мај Јуни
Јули Август Септември Октомври Ноември Декември