Плански документи

ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ

Национални планови

Програма за намалување на аерозагадувањето за 2019 година (Сл.Весник бр.18/2019)

Национален план за заштита на амбиентен воздух

Национална програма за редукција на емисии

Локални планови

План за подобрување на квалитетот на воздухот во агломерација Скопски регион План за подобрување на квалитетот на воздухот во Општина Тетово Пилот програма за подобрување на квалитетот на воздухот во Битола