Други извештаи

Други извештаи

Извештаи/анализи за квалитетот на воздухот во РМ

Извештај од кампањата за мерење на тешки метали и полициклични ароматични јаглеводороди во Скопје 2015-2016

Компаративна анализа за акциза на мазут и петрол кокс

Преглед на доказите за здравствените аспекти на загадувањето на воздухот

 

Годишни извештаи за квалитетот на воздухот во Европа

2019 2018 2017 2016 2015 2014
2013 2012 2011

 

Е-Публикации


2013: Година на воздухот

Преглед на ЕУ политиката за воздух