Твининг проект

Твининг прокт

Во склоп на Твининг проектот „Зајакнување на капацитетите на централно и локално ниво во областа на квалитетот на воздухот“,во МЖСПП беа воспоставени два локални дисперзиони модели за квалитет на воздух (UDM-FMI и CAR – FMI) и еден регионален дисперзионен модел SILAM.

Сите модели се во функција и се користат за проценка и прогноза на квалитетот на воздухот. Добиена е обука за користење на дисперзионите модели и за користење на разни алатки за процесирање на влезните и излезните податоци. Се врши и контрола на квалитетот на метеоролошките податоци со цел да се произведат веродостојни влезни податоци за дисперзионите модели. Како дел од обуката се подготвија студии со користење на сите модели.