2019

Соопштение за надминување на праг на алармирање (22.01.2019)

Согласно Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели (Службен весник на Република Македонија бр.183 од 14.12.2017 година) во која е дефиниран прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 188 µg/m3 во текот на два последователни денови) и добиената временска прогноза од Управата за хидрометеоролошки работи, Ве информираме дека истиот е надминат на мерното место Струмица.

20.01.2019 21.01.2019
Струмица 376.21 199,40

*концентрациите се изразени во mg/m3


Соопштение за надминување на праг на алармирање (21.01.2019)

Согласно Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови  на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели (Службен весник на Република Македонија бр.183 од 14.12.2017 година) во која е дефиниран прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 188 µg/m3 во текот на два последователни денови) и добиената временска прогноза од Управата за хидрометеоролошки работи, Ве информираме дека истиот е надминат во Скопје на мерните места Центар, Карпош и Ректорат, Битола на мерните места Битола 1 и Битола 2, Гостивар, Струмица и Тетово.

19.01.2019 20.01.2019
Центар 263.36 239.8
Карпош 285.77 258.15
Ректорат 390.06 304.66
Битола 1 309.77 243.18
Битола 2 291.25 267
Гостивар 225.39 192.61
Струмица 398.37 376.21
Тетово 249.62 210.37

*концентрациите се изразени во mg/m3