Општина Ѓорче Петров

Мобилна станица – Општина Ѓорче Петров

Мобилната автоматската мониторинг станица за квалитет на амбиентен воздух во текот на месец Јуни 2019 е дислоцирана од Општина Бутел во Општина Ѓорче Петров, која се простира во крајниот западен дел од градот Скопје. Истата ќе биде поставена на одредената микролокација во период од една година.

Мобилната станица е поставена во дворот на СУГС „Кочо Рацин”, односно во зелениот појас помеѓу улиците Лихнида и Александар Муртулков, во близина на преградната ограда со живеалиштата на источна страна и на 40 метри од училиштето од западна страна.

Оддалеченоста од најблискиот булевар Македонска Војска е околу 200 метри, и околу 40 метри оддалечена од споредната улица Александар Муртулков. Во непосредна близина од околу 10 метри има дрвја со висина од десетина метри. На растојание од 50 метри од станицата се наоѓаат првите станбени згради и на растојание од 25 метри се наоѓаат првите куќи.

Поставеноста на станицата е таква што се очекува да се регистрира уделот на загадувањето кое доаѓа претежно од согорувањето на горива за затоплување на административните згради и приватни живеалишта во зимскиот период од годината како и помал удел кое доаѓа од загадувањето од сообраќајот.

Се мерат загадувачките супстанции: O3, NO2, SO2, CO, PM10 и PM2.5

GP GP2