2013

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 18.12.2013 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) ве информираме дека истиот е надминат на мерното место во Лисиче.

08.12.2013 09.12.2013 10.12.2013 11.12.2013 12.12.2013 13.12.2013 14.12.2013 15.12.2013 16.12.2013 17.12.2013
Лисиче 192.05 307.06 114.36 184.09 172.77 293.2 493.8 290.8 196.3 225.51

*концентрациите се изразени во mg/m3

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 19.12.2013 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) ве информираме дека истиот е надминат на мерните места во Лисиче и Тетово.

09.12.2013 10.12.2013 11.12.2013 12.12.2013 13.12.2013 14.12.2013 15.12.2013 16.12.2013 17.12.2013 18.12.2013
Лисиче 307.06 114.36 184.09 172.77 293.2 493.8 290.8 196.3 225.51 240.64
Тетово 533.10 210.73 184.02 314.36 453.2 431.2 439.6 246.3 220.4 325.28

*концентрациите се изразени во mg/m3

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 20.12.2013 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) ве информираме дека истиот е надминат на мерните места во Лисиче и Тетово.

10.12.2013 11.12.2013 12.12.2013 13.12.2013 14.12.2013 15.12.2013 16.12.2013 17.12.2013 18.12.2013 19.12.2013
Лисиче 114.36 184.09 172.77 293.2 493.8 290.8 196.3 225.51 240.64 211
Тетово 210.73 184.02 314.36 453.2 431.2 439.6 246.3 220.4 325.28 459.01

*концентрациите се изразени во mg/m3

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 23.12.2013 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) ве информираме дека истиот е надминат на мерните места во Лисиче, Центар, Ректорат, Тетово и Кичево.

13.12.2013 14.12.2013 15.12.2013 16.12.2013 17.12.2013 18.12.2013 19.12.2013 20.12.2013 21.12.2013 22.12.2013
Лисиче 293.2 493.8 290.8 196.3 225.51 240.64 211 287.66 510.23 428.57
Центар 205.4 306.3 253.9 144.2 152.12 248.75 291.35 370.88 459.80 642.80
Ректорат 180 304.2 220.9 153.7 155.66 202.96 227.91 290.79 443.03 454.97
Тетово 453.2 431.2 439.6 246.3 220.4 325.28 459.01 594.38 518.10 437.37
Кичево 194.9 207.4 196.5 165.8 191.88 202.53 187.04 227.07 218.23 194.59

*концентрациите се изразени во mg/m3

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 24.12.2013 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) ве информираме дека истиот е надминат на мерните места во Лисиче, Центар, Ректорат, Тетово и Кичево.

14.12.2013 15.12.2013 16.12.2013 17.12.2013 18.12.2013 19.12.2013 20.12.2013 21.12.2013 22.12.2013 23.12.2013
Лисиче 493.8 290.8 196.3 225.51 240.64 211 287.66 510.23 428.57 267.30
Центар 306.3 253.9 144.2 152.12 248.75 291.35 370.88 459.80 642.80 395.56
Ректорат 304.2 220.9 153.7 155.66 202.96 227.91 290.79 443.03 454.97 312.60
Тетово 431.2 439.6 246.3 220.4 325.28 459.01 594.38 518.10 437.37 439.92
Кичево 207.4 196.5 165.8 191.88 202.53 187.04 227.07 218.23 194.59 225.99

*концентрациите се изразени во mg/m3

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 25.12.2013 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) ве информираме дека истиот е надминат на мерните места во Лисиче, Центар, Ректорат, Тетово и Кичево.

15.12.2013 16.12.2013 17.12.2013 18.12.2013 19.12.2013 20.12.2013 21.12.2013 22.12.2013 23.12.2013 24.12.2013
Лисиче 290.8 196.3 225.51 240.64 211 287.66 510.23 428.57 267.30 333.45
Центар 253.9 144.2 152.12 248.75 291.35 370.88 459.80 642.80 395.56 400.26
Ректорат 220.9 153.7 155.66 202.96 227.91 290.79 443.03 454.97 312.60 357.02
Тетово 439.6 246.3 220.4 325.28 459.01 594.38 518.10 437.37 439.92 757.36
Кичево 196.5 165.8 191.88 202.53 187.04 227.07 218.23 194.59 225.99 283.45

*концентрациите се изразени во mg/m3

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 26.12.2013 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) ве информираме дека истиот е надминат на мерните места во Лисиче, Центар, Ректорат, Тетово и Кичево.

16.12.2013 17.12.2013 18.12.2013 19.12.2013 20.12.2013 21.12.2013 22.12.2013 23.12.2013 24.12.2013 25.12.2013
Лисиче 196.3 225.51 240.64 211 287.66 510.23 428.57 267.30 333.45 574.48
Центар 144.2 152.12 248.75 291.35 370.88 459.80 642.80 395.56 400.26 433.66
Ректорат 153.7 155.66 202.96 227.91 290.79 443.03 454.97 312.60 357.02 436.06
Тетово 246.3 220.4 325.28 459.01 594.38 518.10 437.37 439.92 757.36 904.29
Кичево 165.8 191.88 202.53 187.04 227.07 218.23 194.59 225.99 283.45 374.24

*концентрациите се изразени во mg/m3

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 27.12.2013 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) ве информираме дека истиот е надминат на мерните места во Лисиче, Центар, Карпош, Ректорат, Тетово и Кичево.

17.12.2013 18.12.2013 19.12.2013 20.12.2013 21.12.2013 22.12.2013 23.12.2013 24.12.2013 25.12.2013 26.12.2013
Лисиче 225.51 240.64 211 287.66 510.23 428.57 267.30 333.45 574.48 453.76
Центар 152.12 248.75 291.35 370.88 459.80 642.80 395.56 400.26 433.66 309.84
Карпош 138.06 221.30 249.15 330.15 458.10 538.74 373.18 380.07 422.10 339.86
Ректорат 155.66 202.96 227.91 290.79 443.03 454.97 312.60 357.02 436.06 409.32
Тетово 220.4 325.28 459.01 594.38 518.10 437.37 439.92 757.36 904.29 860.12
Кичево 191.88 202.53 187.04 227.07 218.23 194.59 225.99 283.45 374.24 380.53

*концентрациите се изразени во mg/m3

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 30.12.2013 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) ве информираме дека истиот е надминат на мерните места во Лисиче, Центар, Карпош и Тетово.

20.12.2013 21.12.2013 22.12.2013 23.12.2013 24.12.2013 25.12.2013 26.12.2013 27.12.2013 28.12.2013 29.12.2013
Лисиче 287.66 510.23 428.57 267.30 333.45 574.48 453.76 449.02 382.41 240.31
Центар 370.88 459.80 642.80 395.56 400.26 433.66 309.84 297.08 298.45 188.70
Карпош 330.15 458.10 538.74 373.18 380.07 422.10 339.86 339.92 274.41 140.07
Тетово 594.38 518.10 437.37 439.92 757.36 904.29 860.12 840.23 626.69 266.76

*концентрациите се изразени во mg/m3

Соопштение за надминување на праг на алармирање на ден 31.12.2013 год.

Согласно заклучокот донесен на 108-та седница на Владата на Република Македонија на која е усвоен предлог прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на десет последователни денови) ве информираме дека истиот е надминат на мерните места во Лисиче, Центар, Карпош и Тетово.

21.12.2013 22.12.2013 23.12.2013 24.12.2013 25.12.2013 26.12.2013 27.12.2013 28.12.2013 29.12.2013 30.12.2013
Лисиче 510.23 428.57 267.30 333.45 574.48 453.76 449.02 382.41 240.31 164.32
Центар 459.80 642.80 395.56 400.26 433.66 309.84 297.08 298.45 188.70 190.69
Карпош 458.10 538.74 373.18 380.07 422.10 339.86 339.92 274.41 140.07 211.65
Тетово 518.10 437.37 439.92 757.36 904.29 860.12 840.23 626.69 266.76 277.56

*концентрациите се изразени во mg/m3